Energija iz obnovljivih virov

Napisal/a , Apr 1, 2014

AAC_2328Energija iz obnovljivih virov ima v današnjih časih veliko prednosti. Z njeno uporabo se namreč zmanjšujejo izpusti toplogrednih plinov, zmanjšuje se odvisnost od uvoza fosilnih goriv, spodbujajo se tehnološki razvoj in inovacije, ustvarjajo se nove gospodarske priložnosti, nova delovna mesta itd. Leta 2009 je delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v EU-27 znašal 11,7 %. Leta 2009 je največji delež energije iz obnovljivih virov imela Švedska, in sicer 47,3 %, sledila ji je Finska s 30,3 %; Slovenija je iz teh virov imela 19 % energije. V posameznih državah članicah se deleži iz leta v leto večinoma povečujejo. Med obnovljivimi viri energije v oskrbi z energijo v Sloveniji sta leta 2010 prevladovala les in druga trdna biomasa; njun delež je znašal 54 % (največ lesa se porabi v gospodinjstvih, predvsem za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, nekaj pa tudi za kuhanje). Sledila je hidroenergija s 36 %, drugi obnovljivi viri energije (tekoča biogoriva, bioplini, geotermalna energija in sončna energija) so obsegali manjše deleže, vendar njihova uporaba precej narašča. Ob tem se zastavlja vprašanje ali lahko naravne danosti sploh omogočajo vzdržno povečevanje deleža oskrbe z energijo iz obnovljivih virov v končni porabi energije? Je ideal pokrivanja potreb po energije iz obnovljivih virov v celoti, ideal mnogih, brez odrekanja posameznika uresničjiv?

Komentar