Energija iz obnovljivih virov

Posted by on Apr 1, 2014

Energija iz obnovljivih virov ima v današnjih časih veliko prednosti. Z njeno uporabo se namreč zmanjšujejo izpusti toplogrednih plinov, zmanjšuje se odvisnost od uvoza fosilnih goriv, spodbujajo se tehnološki razvoj in inovacije, ustvarjajo se nove gospodarske priložnosti, nova delovna mesta itd. Leta 2009 je delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v […]